Франчайзинг

Важно съобщение до дистрибуторите на Ролпласт

ДО ДИСТРИБУТОРИТЕ НА „РОЛПЛАСТ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че дружествата „Ролпласт“ ЕООД и „Ропласт Груп“ АД притежават права по повод използването на наименованието „Ролпласт“, както следва: правото върху търговско наименование (име) „Ролпласт“, марка с рег. № 00064338 комбинирана „R Rollplast“ със срок на защита до 20.03.2026г., и регистриран домейн със съответна най-ранна дата на регистрация rollplast.com.

С оглед така притежаваните права, както и във връзка с констатация за нарушения на правата ни, осъществени по повод търговска реклама на партньори на дружеството, Ви уведомяваме че желаем да се преустановят всички нелоялни практики по повод използването на името „Ролпласт/ Rollplast“. В случай че въпреки настоящото уведомление подобни действия продължават, ще считаме това за недобросъвестно поведение и ще предприемем всички действия за защита на правата си по предвидените в българското законодателство начини, съответно ще потърсим обезщетения за вредите, настъпващи от подобни нарушения, както и ще претендираме налагането на санкции за нелоялна конкуренция.

В тази връзка, Ви уведомяваме че следва до датата 22.04.2018г. да приведете поведението си във връзка с ползването на марката и името „Ролпласт/Rollplast“ в съответствие с изискванията ни, както следва:

1. Да не използвате марките, името, домейна, логото и другите търговски обозначения „Ролпласт“ за търговско представяне на собствената си дейност, като за позволено считаме единствено: а/ обичайното обозначение, че сте наш дистрибутор и б/ използването на посочените знаци върху стоки и/ или рекламни материали, когато това е направено от „Ролпласт“ ЕООД и/ или „Ропласт Груп“ АД и стоките и/ или рекламните материали са ви предоставени от „Ролпласт“ ЕООД и/ или „Ропласт Груп“ АД въз основа на договор.

2. Уведомяваме Ви, че използването на марките, името, домейна, логото и другите търговски обозначения на Ролпласт в интернет сайтове, извън случаите при които е поискано от „Ролпласт“ ЕООД и/ или „Ропласт Груп“ АД и е предоставено съответното изрично съгласие, ще считаме за нарушение на правата ни и ще преследваме с цел защита на законните ни интереси.

3. Уведомяваме Ви, че софтуерни решения при които посредством използване на интернет търсене на името „Ролпласт/Rollplast“ се осъществява препращане към Ваш сайт, адрес в интернет и/ или се ползват допълнителни услуги за предимство при ранкиране на сайта ви пред потребителите на глобалната мрежа, ще считаме за нарушение на правата ни и ще преследваме с цел защита на законните ни интереси.

4. Посочените тук изисквания за законосъобразно използване на марките, името, домейна, логото и другите търговски обозначения на Ролпласт важи за всички рекламни и / или публично достъпни материали; публикации и информационни материали в печатни и дигитални издания, медии, социални мрежи и средства за комуникация, това число но неизчерпателно посочени: Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Google +, Google AdWords, Linkedin и др., както и в собствените ви интернет сайтове.

Моля Ви, считано от настоящия момент, да ни уведомявате писмено за всички Ваши бъдещи намерения да използвате името „Ролпласт/ Rollplast“ във ваши рекламни материали и/ или съобщения, както и в интернет и да изчаквате евентуалното ни писмено съгласие, преди да стартирате използването.

В случай че установим, че след датата 23.04.2018г. марките, името, домейна, логото и другите търговски обозначения на Ролпласт се използват от Вас без наличие на условията, описани по-горе и/или без наличие на писмено съгласие, и/или в нарушение на правата ни, ще считаме подобно използване за увреждащо поведение и ще потърсим защита на правата си, със съответното обезщетение на настъпилите вреди.

Настоящото писмо се изпраща до известните ни адреси на всички дистрибутори и партньори в страната, както и се публикува на сайта на „Ролпласт“ ЕООД на 10.04.2018г. с цел достъпност до информация и публичност.

..........................,

Светлин Николчев, управител на „Ролпласт“ ЕООД и изп. Директор на „Ролпласт Груп“ АД

Предимства на франчайзинга
Примамлив и динамично развиващ се бизнес

 • На първо място това е опитът на франчайзодателя. Когато се закупува франчайзинг, по същество се купуват години опит и доказани методи на работа. По този начин се елиминират много от първоначалните грешки, което позволява франчизиран бизнес да се започне и без никакъв първоначален опит в дадената област.
 • На второ място на франчайзополучателя се провеждат специализирани обучения. Те са структурирани така, че да му осигурят цялата необходима информация за успешно ръководене на бизнеса.
 • При франчайзинга всички специализирани дейности се поемат от висококвалифицираните кадри на франчайзодателя. Получателят се концентрира предимно върху продажбите.
 • Франчайзингът е така структуриран, че да печелят и двете страни, като свеждат до минимум предприемаческия риск.
 • Печалбите при франчайзополучателите се реализират след съвсем кратко време от започване на дейността, докато при обикновенните предприемачи този момент настъпва след няколко години. Не без значение е и размерът на инвестициите. При франчайзинга те са значително по-малки в сравнение с тези, необходими за разкриването на нов бизнес.

Конкурентни предимства на Ролпласт

Ролпласт е пазарен лидер в България и една от най-успешните фирми за производство и продажби на прозорци и щори на територията на Югоизточна Европа.

 • Ролпласт е най-популярната търговска марка за своя бранш в България.
 • Ролпласт разполага с най-добре развитата логистична мрежа на територията на страната с действащи складове в 20 от големите градове.
 • Ролпласт разполага с най-богатата продуктова гама в бранша, а това дава възможност да бъдат удовлетворени изискванията на всякакъв тип клиенти.
 • Във връзка с все по-актуалната тема за енергоспестяване прозорците и щорите на Ролпласт са продукти с огромен пазарен потенциал, към които има голямо търсене.
 • Ролпласт е избрала да работи с най-добрите доставчици на материали с доказан произход и качество от Германия, Австрия, Унгария, Холандия, Гърция, Испания.
 • Ролпласт непрекъснато се стреми да дава най-добрите консултации на своите клиенти. За целта фирмата прави специализирани обучения на консултантите си, издава вестник с полезна информация за всички продукти. За източник Ролпласт ползва своите доставчици и техния дългогодишен опит в Западна Европа.
 • Ролпласт е компания, която не се страхува да инвестира в нови производствени мощности и внедряване на нови за българския пазар продукти, дори и в условията на финансова криза.
 • Ролпласт е социално ангажирана фирма с положителен имидж.
 • Ролпласт е компания, която отделя огромни средства за рекламна дейност във всички медии.
 • Ролпласт непрекъснато инвестира в най-нови софтуерни продукти за управление на бизнеса.

Какво осигурява компанията за своите франчайз партньори

 • Правото на ползване на търговското име Ролпласт, търговска репутация, добра търговска практика.
 • Рекламни материали – в това число светеща рекламна табела с размери 900/600, рекламни стикери с логото на Ролпласт.
 • Координатите на всеки един партньор фигурират във:
 • всички печатни и рекламни материали на Ролпласт – ежемесечни вестници, листовки, продуктови каталози;
 • интернет страницата на фирмата, която генерира около 20 000 уникални посещения месечно.
 • На всеки един от партньорите се предоставят напълно безплатно вестници, които да бъдат разпространени в съответното населено място.
 • Ролпласт осигурява специализирано обучение за служителите на франчайз партньора си. Обучението се извършва на територията на фирмата в гр. София, а Ролпласт поема разходите по пребиваването на служителя.
 • Ролпласт осигурява консултация при наемането на помещение за магазин, пълното му оборудване с всички необходими мостри и помагала. Фирмата поема 50% от разходите за всички мостри.
 • Ролпласт предоставя специализиран софтуер KLAES за изчисление на поръчки за PVC и AL прозорци, както и софтуер за изчисление на всички видове щори и мрежи против насекоми.
 • Ролпласт поема при предварително одобрение 50% от направени рекламни разходи (радио реклама, билборди, калкани, листовки и т.н).
 • Ежегодно се прави проучване, въз основа на което се брандират коли от градски транспорт в големите градове на страната. Задължително на колите се поставят координатите (адреси и телефони) на франчайз партньора от съответното населено място.
 • Всички франчайз партньори получават годишни бонуси в началото на годината, които се изчисляват въз основа на оборота, направен през предходната година.
 • С цел всички партньори да бъдат обслужени максимално бързо и ефективно Ролпласт е изградила най-добрата логистична мрежа за бранша в България. Складове има в градовете София, Монтана, Враца, Видин, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Сандански, Кърджали. За доброто обслужване на партньорите отговарят регионални търговски представители. Представители на Ролпласт посещават партньора периодично с цел да направят оценка на дейността и да осигурят текуща помощ при необходимост.
 • За ползването на търговската марка и всички посочени до момента преимущества Ролпласт фиксира:
 • франчайзинг такса в размер на 0%;
 • последващи роялти (процент от оборота) – 0%;
 • санкции при неспазване на изискванията към франчайзополучателя – фиксирани са в Договора за дистрибуция и всички придружаващи го Допълнителни споразумения.

Изисквания и отговорности на франчайзополучателя

Представителни магазини

Представителните магазини на франчайз партньорите трябва да бъдат с площ минимум 40 кв.м. и да бъдат разположени на места с автомобилен и пешеходен достъп и по възможност да минава градски транспорт. Задължително е търговското помещение да бъде на Кота 0 и достъпът до вратата да бъде директно от тротоара. Желателно е магазинът да разполага с широка витрина.

След наемане на помещението франчайзополучателят е длъжен да направи подобрения на помещението в случай на необходимост. Това включва подови настилки, витрини, боядисване на стените според изискванията на Ролпласт. Успоредно с това трябва да бъдат изградени всички необходими стойки за монтирането на мострите.

Като фирма, която е с изграден положителен имидж и добри практики, Ролпласт държи на клиента и неговото обслужване. Консултант продавачите са лицето на фирмата, първите хора, с които клиентите контактуват, и впечатлението, което оставят те, е от изключителна важност. С цел да има единно обслужване на територията на всички обекти под марката Ролпласт е създаден Правилник за вътрешния трудов ред в представителните магазини. Всеки франчайз партньор е длъжен да има по един екземпляр от Правилника във всеки един от магазините си. Едно от първите задължения при наемане на нов служител е запознаването му с правилника.

Продуктовата и ценовата политика

Ролпласт предлага най-богатия продуктов асортимент в бранша. Ето защо е задължително във всички магазини, носещи марката Ролпласт, да се предлагат само продукти на фирмата.

Ролпласт разполага с достатъчен ресурс за проучване на пазара, въз основа на което да се вземе решение каква търговска и ценова политика да следва. На базата на това Ръководството на фирмата е взело решение да поддържа единна ценова политика в цялата страна. Ежегодно се издава Ценови справочник, в който са определени цените за период от една година. В случай на драстични промени на цените на доставните материали Ролпласт си запазва правото на промени по тези цени, за което всички партньори биват своевременно уведомени. Всички уведомления за промени се получават на предварително обявен от франчайзополучателя e-mail адрес. Служители на Ролпласт ежемесечно правят проверки по обектите и докладват на Ръководството за неспазване на Ценовата политика.

Инвестиции и изисквания за начален капитал за стартиране на франчайз партньорство с Ролпласт

Ролпласт франчайзът има сравнително ниски начални разходи в бранша. Пълната инвестиция зависи от населеното място, в което ще се извършва дейността, размерите на наетото помещение, както и необходимите реновации.

  Описание Стойност
1. Наем за 1 мес. (40кв.м) 400 лв
2. Депозит 400 лв
3. Офис техника и консумативи  
  - Компютър 600 лв
  - Принтер 100 лв
  - Стац.телефон (апарат + такса за 1 мес.) 30 лв
  - Мобил.телефон (апарат + такса за 1 мес.) 60 лв
  - Интернет (такса за 1 мес.) 20 лв
  - KLAES - мес.наем 30 лв
4. Канцеларски материали 60 лв
5. Ремонт на магазин - козметичен 300 лв
6. Брандиран автомобил – товарен (лизингова вноска) 300 лв
7. Стойност на всички необходими мостри 1,800 лв
8. Светеща кутия (около 2 кв.м) 300 лв
9. Офис мебели (бюро, библиотека, шкаф) 400 лв
10. Kомплект столове 140 лв
11. Касов апарат и такса за сервизно обслужване 100 лв
12. Инструменти за монтаж на прозорци 1,000 лв
13. Инструменти за монтаж на щори 600 лв
14. Фирмено облекло за служителите 300 лв
  Общо 6,940 лв

Ако желаете да станете и Вие част от Ролпласт, моля попълнете формата за регистрация и наш представител ще се свърже с Вас!

Форма за регистрация