Проекти

 

                                       

 

Проект договор №: BG05M9OP001-1.008-2234-C01

„Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД”

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което ще доведе до подобряване на качеството на работните места и ще окаже положително въздействие върху производителността на труда в Ролпласт ЕООД.

 

Бенефициент: Ролпласт ЕООД

Обща стойност на проекта: 296 832,60 лв.

Размер на БФП: 237 466,08 лв., от които 201 846,17 лв. (85%) от средства на Европейския съюз – ЕСФ,  35 619,91 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България  и 59 366,52 лв. принос на кандидата.

Начало: 28.06.2018 г.

Край: 31.12.2018 г.

 

Дата: 29.06.2018 г.

 

                                       Проект договор №: BG05M9OP001-1.008-2234-C01

                                     „Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД”

 

Период на реализиране:

28.06.2018 г. – 31.12.2018 г.

Общ бюджет на проекта: 296 832,60 лв.

Размер на БФП: 237 466,08 лв., от които 201 846,17 лв. (85%) от средства на Европейския съюз – ЕСФ,  35 619,91 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България  и 59 366,52 лв. принос на кандидата.

Кратко описание на проекта

Проектът е насочен към подобряване на условията на труд в Ролпласт ЕООД, осигуряване на средства за колективна и лична защита, социални придобивки, насърчаване на географската мобилност на работната сила, на служителите в дружеството, както и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието.

 

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да се подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което ще доведе до подобряване на качеството на работните места и ще окаже положително въздействие върху производителността на труда в Ролпласт ЕООД.

 

Специфичните цели на проекта са:

Подобряване на организацията на труда и управлението на човешките ресурси в Ролпласт ЕООД, чрез разработване на софтуер и разработване и въвеждане на системи в областта на УРЧР;

Повишаване устойчивата заетост, чрез осигуряване на транспорт на наети в дружество лица;

Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в предприятието чрез закупуване на колективни предпазни средства, ЛПС и специално работно облекло;

Осигуряване на социални придобивки, чрез обособяване на места за спорт в предприятието;

Повишаване на производителността в Ролпласт ЕООД.

 

Основни дейности:

По проекта са предвидени  следните дейности:

1. Разработване на софтуер и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятието.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място

3. Осигуряване на средства за колективна защита на служителите в дружестото.

4. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

5. Осигуряване на социални придобивки за работниците и служителите - оборудване на места за спорт.

6. Информация и комуникация. 

7. Организация и управление на проекта.

 

Очаквани резултати: 

Разработен и внедрен софтуер за управление на човешки ресурси;

Разработена и въведена система за развитие на човешките ресурси в предприятието;

Осигурен организиран транспорт от работодателя до и от работното място; 

Монтирани средства за колективна защита;

Закупени ЛПС и специално работно облекло;

Осигурени социални придобивки за служителите на дружеството;

Ще бъде закупено обордване за спорт на работното място;

Подобрени здравословните и безопасни условия на труд в Ролпласт ЕООД;

Повишена производителността в Ролпласт ЕООД.

 

Индикатори:

Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд -  1брой

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките

ресурси и организация на труда – 1 брой

Брой предприятия, получили подкрепа – 1 брой

Заети, включително самостоятелно заети лица – 335 броя