Ролпласт се включи в проект за разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси

Провеждане на процедура с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси“ за определяне на изпълнител, съгласно чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.003-2234-C01, Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Ролпласт ЕООД. Документацията за процедурата можете да прочетете ТУК:

 

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/spisk-uslugi.doc

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/publichna-pokana.pdf

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/metodika-za-ocenka.pdf

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/obrazec-na-oferta.doc

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/cv-obrazec.doc

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/deklaraciya-za-angazhiranost-ekspret.docx

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/spisk-ekspreti.doc

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/tehnicheska-specifikaciya.pdf

https://rollplast.com/storage/var/dokumentaciya-softuer-isun/0lplast-obrazec-na-deklaraciya-na-kandidata.doc