Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Ролпласт Груп“ АДНа 17.06.2024 г. между „Ролпласт Груп“ АД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG-RRP-3.008-0671 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), финансиран от Европейския Съюз.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за устойчив растеж на "Ролпласт Груп" АД чрез въвеждане на кръгови модела в производствената дейност на дружеството.

Специфичните цели на проекта са:
1) Придобиване на нови технологии за въвеждане на 6 (шест) кръгови модела в предприятието;
2) Ограничаване на емисиите на парникови газове в резултата от производствената дейност;
2) Внедряване на инвестиции, съобразени с принципа за "ненанасяне на значителни вреди" върху околната среда;

Общият размер на проекта е 4 241 292,30 лв., от които 999 672,60 лв. (23,57%) е размерът на безвъзмездната финансова помощ.

"Ролпласт Груп" АД е голямо предприятие с основна дейност производство на PVC дограма (врати и прозорци). В рамките на проекта дружеството планира да диверсифицира дейността си, като стартира производство на ДЪРВЕНА дограма (първоначално врати). Чрез това ново производство дружеството  частично ще замести използваните сега за производството на дограма пластмасови суровини със суровини от дървесен (биологичен) произход, като PVC дограмата за еднократна употреба, произвеждана от дружеството, ще бъде частично заместена от дървена дограма, представляваща биобазиран продукт.

За тази цел в рамките на проекта дружеството планира да придобие ново комплектно оборудване за производство на врати от дървесина, както следва:

1.ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА- 1 бр.
2.ХИДРАВЛИЧНА ГИЛОТИНА ЗА ПАКЕТНО РЯЗАНЕ НА ФУРНИР- 1 бр.
3.АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА СНАЖДАНЕ НА ФУРНИР- 1 бр.
4.ЛЕПИЛОНАНАСЯЩА МАШИНА- 1 бр.
5.ФРЕЗОВИ И ПРОБИВЕН ЦЕНТЪР- 1 бр.
6.АВТОМАТИЧНА КАНТИРАЩА МАШИНА- 1 бр.
7.АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ И ИЗСУШВАНЕ- 1 бр.
8.МАШИНА ЗА ЛАМИНИРАНЕ НА ПРОФИЛИ- 1 бр.
9.ШЛАЙФ МАШИНА- 1 бр.
10.ЛИНИЯ ЗА ТЕРМОПАНЕЛИ- 1 бр.

Внедряването на новото технологично оборудване ще допринесе за въвеждане в "Ролпласт Груп" на 6 (шест) кръгови модела в следните направления:

1.НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
2.ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ С БИОЛОГИЧЕН ПРОИЗХОД
4.ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ
5.ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ
6.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДРУГИ МОДЕЛИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Инвестицията в новото оборудване по проекта ще допринесе за ускоряване прехода към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели и неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство. Инвестицията съответства напълно на принципа за „непричиняване на значителни вреди“, както и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете, и равни възможности за всички.