Стартира процедура с предмет "Закупуване и доставка на ЛПС и специално работно облекло"

 

 

Провеждане на процедура с предмет: „ Закупуване и доставка на ЛПС и специално работно облеклоза определяне на изпълнител, съгласно чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.008-2234-C01, Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Ролпласт ЕООД. Документацията за процедурата можете да прочетете ТУК

/storage/var/obrazec-na-proekto-dogovor-lps.pdf

/storage/var/publichna-pokana-lps.pdf

/storage/var/metodika-za-ocenka-lps.pdf

/storage/var/iziskvaniya-km-ofertite.pdf

 https://rollplast.com/storage/var/tehnicheska-specifikaciya-lps.pdf

https://rollplast.com/storage/var/spisk-na-shodni-dostavki-lps.docx