Стартиране процедура за "Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси"

 

 

Провеждане на процедура с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси“ за определяне на изпълнител, съгласно чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.008-2234-C01, Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Ролпласт ЕООДДокументацията за процедурата можете да прочетете ТУК: ..

 

 https://rollplast.com/storage/var/deklaraciya-za-angazhiranost-ekspret-2.docx

https://rollplast.com/storage/var/spisk-ekspreti-2.doc

https://rollplast.com/storage/var/obrazec-na-proekto-dogovor-2.pdf

https://rollplast.com/storage/var/publichna-pokana-2.pdf

https://rollplast.com/storage/var/iziskvaniya-km-ofertite-2.pdf

https://rollplast.com/storage/var/obrazec-na-deklaraciya-na-kandidata-2.doc

/storage/var/cv-obrazec-2.doc