ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

РОЛПЛАСТ уведомява посетителите на сайта си, както и всички свои партньори, че във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, ще прилага  правила за защита на личните данни посредством които ще се урежда използването и съхранението на  предоставени на дружеството лични данни. За РОЛПЛАСТ защитата на вашите лични данни е от голямо значение. Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да ви информираме за личните данни, които обработваме, защо и колко дълго ги обработваме, и как можете да упражнявате своите права. В качеството си на администратор на лични данни „РОЛПЛАСТ“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни.

Наименование "РОЛПЛАСТ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 130355595

Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул."Император Константин Велики"19

E-mail: info@rollplast.com

Телефон: 02/ 812 69 21

 

Дъжностното лице по защита на личните данни

Име: Ваня Павлова

Данни за кореспонденция

Телефон: 02/ 812 69 52 

Email: dpo@rollplast.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви данни са ни необходими?

Лични данни са всяка информация за физическо лице, чиято самоличност е или може да 

бъде установена, (1) която ни предоставяте доброволно (при подписване на договор, при попълване на електронни формуляри на нашия уебсайт и др.), (2) която събираме при посещение/я на нашите служебни помещения, събития или уебсайт/ове или при достъп и използване на наши продукти или услуги. „РОЛПЛАСТ“ ЕООД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните) ни предоставяте. 

В общия случай по отношение на клиенти на дружеството, ние събираме от Вас следния вид лични данни: Ваши индивидуализиращи данни, телефон, постоянен адрес, и адрес на обект, където субектът на данните е пожелал извършването на СМР, въз основа на което идентифициране GPS координати  на адреса на обекта, където следва да изпълняваме задълженията си за оглед и СМР по повод осъществяваната от нас дейност, в преддоговорните ни отношения и във връзка с подписване на договор.

За всеки конкретен случай събираме данните в обема, в който ни е необходим за целите за които се обработват и Ви информираме належно за данните, които сме събрали и обработваме.

 

Цел, за която се събират и обработват данните: 

Вашите данни се събират

- като физическо лице, с  което имаме договор 

- като физическо лице, което работи за страна, с която имаме договорни отношения;

- като посетител на нашите служебни помещения или уебсайтове;

- по друг начин (по имейл, телефон, при участие на някое от нашите събития и т.н.). 

 

За какви цели обработваме вашите лични данни?

За да можем да предлагаме възможно най-добри услуги, съответно в рамките на преддоговорни отношения или за изпълнението на договор, както и на възложената поръчка по извършване на изработка, доставка и монтаж на предлаганите от „РОЛПЛАСТ“ ЕООД стоки  и услуги, както и  за спазване на законовите изисквания, но и за счетоводна и данъчната отчетност.

Обработваме Ваши лични данни и в случай че сте наш служител/ работник за изпълнение на трудов и/ или граждански договор. 

Правните основания въз основа на които извършваме обрабатоката, са когато: 

- Обработката е необходима, за да спазим нашите правни задължения

- Обработката може да е необходима за изпълнение на вашия договор с нас.

- В изключителни случаи нашите дейности по обработка може да се извършват въз основа на вашето съгласие.

Основание за обработка на личните Ви данни възниква по силата на специален закон, С подписване на декларация за предоставяне на съгласие за обработване на личните данни и/ или  с подписване на договор между Вас и „Ролпласт“ ЕООД.

 

Как се обработват и съхраняват личните Ви данни? 

Личните Ви данни се обработват в офиси на „РОЛПЛАСТ“ ЕООД намиращи се на територията на България. Съхранението на Вашите данни се извършва електронно  и/ или на хартиени носители, находящи се в офиса на администратора в България. 

Специфичните операции по обработване на данните включват операциите по събиране,  Записване, Структуриране, Промяна, Съхранение, Извличане, Консултация, Оповестяване чрез предаване, Разпространение, Комуникация и/ или Изтриване  или  Комбинация от посочените, при съблюдаване на  наличието на обективна необходимост от прилагане на специфичната операция, възникнало за „Ролпласт“ ЕООД във връзка с изпълнение на договор, законово задължение или Ваше съгласие.

Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.

Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, принципът е че съхраняваме вашите документи съобразно законоустановените срокове, срокове необходими за изпълнение на сключен договор или вашето съгласие в съответствие с вътрешните правила и политики. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, се унищожават. 

При кандидатстване на работа при нас Вашите данни се съхраняват една година от датата на предоставянето им, освен ако междувременно не бъде подписан договор.

При сключване на трудов договор или граждански договор, съхраняваме личните ви данни в обем и в срок изискуем от закона, като в случай на необходимост от предоставяне на лични данни, за които няма определено законово изискване или срок, предоставен от закона, изикване вашето съгласие. 

При сключване на договор (поръчка) за изработка срокът за задържане  и обработване  на предоставените лични  данни е 5 / пет/ години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол. При  липса на  подписан приемо-предавателен протокол, независимо от причините за това  – срок от  5г., считано от  извършване на монтажа, а при липса на извършен монтаж - срок от  5г., считано от подписване на договора. 

В случай на заведени съдебно/арбитражно/административно/изпълнително производство по повод  изпълнението/неизпълнението на договор или задължение на „Ролпласт“ ЕООД съответно по отношение на дружеството - в срок  до приключване на съответното производство, в т.ч. в хипотеза на отмяна на влязло в сила решение. 

След изтичането на сроковете за съхранение и обработка, определени от закона, от Вашето съгласие или от вътрешните ни правила, личните ви данни се унищожават, независимо дали са на хартиен или електронен носител

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

„РОЛПЛАСТ“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., с които има договор. „РОЛПЛАСТ“ ЕООД е длъжен да предоставя Ваши лични данни при поискване от страна на държавен/ общински административен орган или орган на съдебна власт, при наличие на законово основание за това. 

С какви права разполагате?

- Във всеки един момент разполагате с

- Право на достъп до данните;

- Право на коригиране, ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация и да коригирате или допълните; 

- Право на изтриване (правото„да бъдеш забравен“); 

- Право на ограничаване да поискате ограничаване на обработването;

- Право на възражение - Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “РОЛПЛАСТ“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен; 

- Право на преносимост; 

- Право на получаване на информация.

 

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като се свържете с нас чрез молба в свободен текст, като за оплаквания се свържете с длъжностното ни лице по защита на личните данни, което следва да Ви отговори най късно до 30 дни, считано от датата на сезирането му.