Oбществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план.

Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен

план и Подробен устройствен план

20.01.2021 10:00 ч.

 

По молба на възложителя „РОЛПЛАСТ ГРУП“ АД публикува:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

За обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на "Подробен устройствен план и План за Застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 65047.15.599, м. “Влашки дол”, землище с. Савойски, община Кюстендил, територия извън регулацията на населеното място и с цел смяна пред­назначението на земята в "предимно производствена зона" и обособяването й за "Ферма за отглеждане на коне".

Срещата ще се проведе на 20.01.2021,10:00 часа в читалище Братство ул. Патриарх Евтимий 18

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на община град Кюстендил.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - пълномощник

Татяна Терзийска., тел. 0886 014 335