Процедура за определяне на изпълнител за проект "Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси"

 

Провеждане на процедура с предмет: "Разработване и въвеждане на система за развитие на човешки ресурси“ за определяне на изпълнител, съгласно чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. в рамките на проект договор № BG05M9OP001-1.008-2234-C01, Подобряване  на условията на труд в Ролпласт ЕООД, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Ролпласт ЕООД. Документацията за процедурата можете да прочетете ТУК

 /storage/var/specifikaciya-hr.pdf

 /storage/var/na-deklaraciya-na-kandidata-160-hr.doc

https://rollplast.com/storage/var/za-ocenka-hr.pdf

https://rollplast.com/storage/var/pokana-hr.pdf

https://rollplast.com/storage/var/na-oferta-hr.doc

https://rollplast.com/storage/var/na-proekto-dogovor-hr.pdf

https://rollplast.com/storage/var/km-ofertite-hr.pdf

https://rollplast.com/storage/var/ekspreti-obrazec-hr.doc